Zdravotnictví vyžaduje podstatnou reformu

Zdraví obyvatelstva v ČR se po roce 1989 postupně zlepšuje, o čemž např. svědčí významný nárůst střední délky života při narození jak u žen, tak u mužů. Přesto nemůžeme být se stavem našeho systému zdravotní péče ani zdaleka spokojeni. Václav Krása Praha, 12. 6. 2001Přes velký objem finančních prostředků, který všichni na zdravotní péči dáváme, trpí zdravotnictví jejich chronickým nedostatkem. Proto je třeba zdravotnictví reformovat. Navrhovaná koncepce reformy systému zdravotní péče vychází z některých základních předpokladů. Jsou to především tyto:V systému bude zachováno solidární financování veřejného zdravotního pojištění. Přitom bude kladen větší důraz na osobní zodpovědnost jednotlivce.Univerzální přístup k základní zdravotní péči bude státem garantován.Systém veřejného zdravotního pojištění bude utvářen tak, aby v něm existovala dynamická rovnováha mezi zdroji a výdaji.Občan bude mít možnost částečně ovlivnit výši svých nákladů na zdravotní pojištění volbou pojistného plánu. Jednotlivé pojistné plány se budou odlišovat různým stupněm volnosti pohybu pacienta v systému (gate-keeping), různou výší sdílení finančního rizika, různým rozsahem služeb nad rámec státem garantované péče, různou výší pojistného.Bude zajištěn standardní a spolehlivý průchod pacientů systémem. Ke všem občanům, kteří budou členy téhož pojistného plánu se bude systém chovat stejným způsobem.Systém veřejného zdravotního pojištění bude upraven tak, aby omezoval vznik a existenci monopolů.Struktura sítě zdravotnických zařízení nebude stanovena centrálním rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.Páteř financování systému je tvořena veřejným zdravotním pojištěním. Ze žádoucích úprav v systému zdravotního pojištění považujeme za nejdůležitější takovou úpravu, která dosavadní pojistné rozdělí na dvě části, a to na část základního pojistného (solidární část) a část smluvního pojistného (individuální část).Za děti by měli platit pojistné rodiče a důchodcům by se mělo pojistné strhávat jako daň z důchodu, který by byl odpovídajícím způsobem předem valorizován. Za kategorie osob, jako jsou vojáci v základní službě, vězni, nezaměstnaní apod., by pojistné platil stát.V navrhované reformě je snaha zabránit zbytečnému čerpání zdravotní péče tím, že se občanům nabízí několik pojistných produktů za různých věcných i finančních podmínek. Proto se jejich spoluúčast projevuje především ve volbě některého z nabízených pojistných produktů za stanovených podmínek.Pro zvýšení solidarity s vážně nemocnými pacienty, pro lepší zabezpečení jejich léčby navrhujeme vytvořit dva speciální fondy, a to: "Fond nákladné péče" a "Fond nepojistitelné péče". Vedle těchto fondů budou pojišťovny zajištěny proti riziku nahodilého výskytu velmi nákladných případů.Východiskem z nepříznivé situace je změna legislativního rámce tak, aby mohl fungovat trh zdravotního pojištění. Za základní body legislativních změn považujeme: Udělení licence nové zdravotní pojišťovně by mělo být opět nárokovou záležitostí po té, co navrhovaná zdravotní pojišťovna vyhoví definovaným požadavkům, zajištění rovnoprávného postavení všech vzájemně si regulovaně konkurujících zdravotních pojišťoven. Pro nepojištěné občany by mohl existovat "záchytný fond", "záchytná pojišťovna" pro krytí základní péče.K přerozdělování pojistného apod. by měly pojišťovny možnost vytvořit společnou "Agenturu zdravotních pojišťoven". Navrhovaná reforma systému zdravotní péče podstatně posiluje roli praktického lékaře a obecně roli primární péče v systému. Pro budoucí chod nemocnic by bylo žádoucí, aby vznikla zvláštní zákonná norma pro tuto oblast. Navrhujeme, aby byla převažující organizační formou nemocnice veřejně prospěšná organizace.Autor je poslanec Unie svobody
Zdroj: Hospodářské noviny
Datum vydání: 12.6.2001
Autor: Václav Krása
                                                              zpět