USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. července  1996  č. 372

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o souhlasu s odstátněním vybraných lůžkových zařízení bezúplatnými převody na obce a o zamítnutí některých privatizačních projektů předložených na zdravotnická  zařízení

             V l á d a

             I.  v y d á v á    rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu zjištěnou ke dni prodeje

                 1. Hornická nemocnice s poliklinikou Karviná-Nové Město -PP 30036
Hodnota movitého majetku uvedená v projektu: 39 000 tis. Kč
Nabyvatel: Karvinská hornická nemocnice, a.s.
Zakladatelská 975, Karviná-Nové Město
 IČO: 60 79 34 90
Podmínky privatizace:
Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že    aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč,

                 2. Nemocnice s poliklinikou Veselí nad Moravou - PP 29385
Nemocnice s poliklinikou Veselí nad Moravou - lůžková část (nemovitý a   movitý  majetek, včetně zastavěné části pozemku p.č. 1304/1 a p.č.  1304/2) a Dopravní zdravotní služba (nemovitý a movitý  majetek, včetně části pozemku p.č. 1305/1, 4722/1, 4722/2,  4722/18 a 4722/21)               
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 19 889 tis. Kč
Nabyvatel: MUDr. Josef Kallus Janáčkova 1071, Uherské Hradiště
r.č. 370529/085
Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí u nemovitého majetku podmínky privatizace  zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení  vlády ČR ze dne 19. 4. 1995, č.j. PRI/635.

 

b) FNM ČR zabezpečí u nemovitého majetku Dopravní zdravotní služby podmínky  privatizace zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády  ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

c) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že  aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč,

                   3. původně Nemocnice s poliklinikou Příbram - PP 30910

  Léčebna dlouhodobě nemocných s rehabilitačním oddělením v Dobříši (dnes samostatný subjekt  Masarykovo sanatorium Dobříš)                    

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 43 981 tis. Kč

Nabyvatel: MEDI HELP spol. s r.o.

                 Mírové nám. č. 230, Dobříš

                 IČO: 46 35 94 43

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí u nemovitého majetku podmínky privatizace  zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne  24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra  zdravotnictví ČR ze dne 5. 1. 1994 č.j. PRI/15.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že  aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

c) Nejpozději při aktualizaci projektu bude doplněno  vyhodnocení závazku podniku z hlediska ochrany životního  prostředí ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., ve znění  pozdějších předpisů.

d) Pozemky zemědělského půdního fondu budou převedeny na  Pozemkový fond ČR;

 

 

            II.  s o u h l a s í  

                1. s privatizací formou bezúplatného převodu na obec

a) Všeobecná Masarykova nemocnice Trutnov - část: Nemocnice TRN (tuberkulózy a respiračních nemocí)  Horní Maršov

   Nabyvatel: obec Horní Maršov,

  b) Všeobecná Masarykova nemocnice Trutnov - část: Nemocnice  Žacléř

   Nabyvatel: město Žacléř,

  c) Městská nemocnice Aš - část: areál nemocnice a ubytovna  zaměstnanců

   Nabyvatel: město Aš,

  d) Nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - část: Nemocnice Měšice

   Nabyvatel: obec Měšice,

e) Nemocnice s poliklinikou Duchcov - část: areál nemocnice  včetně movitého majetku drobných zdravotnických zařízení

   Nabyvatel: město Duchcov,

f) Nemocnice s poliklinikou Sušice - část: Nemocnice Sušice

   Nabyvatel: město Sušice,

                 2. se zamítnutím privatizačních projektů nebo částí projektů předložených na lůžková zdravotnická zařízení uvedená v příloze tohoto usnesení a na jejich funkčně a technicky související ambulantní části s tím, že způsob odstátnění této skupiny zdravotnických zařízení bude posuzován individuálně, obdobně jako u zdravotnických zařízení, která jsou dosud státní a nikdy nebyla zařazena do privatizace nebo u těch zařízení, u kterých se v běžném pracovním pořádku nepodaří realizovat rozhodnutí o privatizaci;

 

           III.  u k l á d á

                  1. místopředsedovi  a ministru financí

           a) zajistit realizaci rozhodnutí podle bodu I tohoto usnesení a vydat rozhodnutí  a zajistit jejich realizaci  podle bodu II/1 tohoto usnesení,

           b) informovat o změně podle bodu II/2 tohoto usnesení zřizovatele příslušných  zdravotnických subjektů a předkladatele privatizačních projektů,

                  2. místopředsedovi vlády a ministru financí a ministru zdravotnictví zpracovat a předložit

          a) do 30. září 1996 na poradu vybraných členů vlády návrh nových podmínek privatizace dosud neprivatizovaných zdravotnických zařízení,

          b) do 31. října 1996 vládě seznam zdravotnických zařízení určených k privatizaci, a to na základě podkladů předaných přednosty okresních úřadů a primátorem  hlavního  města  Prahy  podle  bodu  2  usnesení vlády z 24. dubna 1996 č. 257.

Provedou : místopředseda vlády a ministr financí,  ministr zdravotnictví

 Na vědomí: přednostové okresních úřadů a primátoři měst Plzně, Brna a Ostravy, primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády                                prof. Ing. Václav   K l a u s , CSc., v. r.

 

  P ř í l o h a       k usnesení vlády    ze dne 11. září 1996 č. 470

S e z n a m
rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků
předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu zjištěnou ke dni prodeje. V případech, kdy se takto stanovená kupní cena snižuje o hodnotu restitučního nároku a restituční nárok je vyšší než účetní hodnota zjištěná ke dni prodeje, převádí se majetek bezplatně a k dalšímu finančnímu vyrovnání nedochází

1. Hodonínské cihelny, Hodonín - PP 1513

Provozovna Ratíškovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

33 306 tis. Kč

Nabyvatel: ECOMOSYS Ratíškovice

spol. s r.o., Ratíškovice 1300,

IČO: 64511634

Podmínky privatizace: 0.

 

2. Univa Blansko - PP 1555

Pozemky č. 1713, 1713/1, 1713/2, 1712/2, 1712/3, 1712/4, 1661/5,

1661/6, 1661/9, 1661/10, 1661/11, 1661/12, 1661/13, 1661/14,

1661/15, 1661/16

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
73 tis. Kč
Nabyvatel: František Chládek,
Na Vyhlídce 25, Letovice,
r.č.: 440702/409
Podmínky privatizace:
Věcné břemeno: Umožnit přístup přes pozemek č.p. 1713/1 na
pozemek č.p. 1661/1 majiteli tohoto pozemku.

 

3. Cihelna Staré Místo, Velíš u Jičína - PP 21067

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

31 662 tis. Kč

Nabyvatel: CIOS Osenice, spol. s r.o.,

Osenice,

IČO: 15057704

Podmínky privatizace:

Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády

ČR ze dne 22. 3. 1995 č. 178.

 4. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - PP 28212

OZS Jindřichov ve Slezsku (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

56 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Renata Bednářová,

Jindřichov ve Slezsku čp. 437,

r.č.: 615216/1851

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí u nemovitého majetku podmínky privatiza-

ce zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení

vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu,

že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

 

5. Nemocnice Český Krumlov - PP 30333

OZS Větřní (movitý a nemovitý majetek), LS Světlík a ZZS JIP

Větřní (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

1 879 tis. Kč

Nabyvatel: VITA VĚTŘNÍ s.r.o.,

Větřní čp. 231,

IČO: 48205095

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí u nemovitého majetku podmínky privatiza-

ce zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení

vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhod-

nutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 26. 1. 1994, čj.

PRI/191.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu,

že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

c) Nový nabyvatel je povinen uzavřít smlouvu s Okresním úřadem Český Krumlov, vztahující se k právům a povinnostem, které se týkají víceúčelových skladů a majetku civilní ochrany.

 

6. POLDI - SPOJENÉ OCELÁRNY, Kladno - PP 50369

a) Pozemky p.č. 6050 a 6049 u domu čp. 1743, k.ú. Kladno

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

172 tis. Kč

Nabyvatel: Jiří Liška,

Jarní 102, Velká Dobrá,

r.č.: 450823/032

Podmínky privatizace: 0.

 b) Pozemek p.č. 1867, k.ú. Buštěhrad

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

17 tis. Kč

Nabyvatel: ENERGETICKÉ CENTRUM Kladno,

spol. s r.o., Dubská-Teplárna, Kladno,

IČO: 46358293

Podmínky privatizace: 0.

 

c) Ideální 1/2 domu čp. 1376 včetně garáží na parcelách č. 5178/2

a 5178/3 a ideální 1/2 pozemků p.č. 5177, 5178/1, 5178/2 a

5178/3, k.ú. Kladno

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

213 tis. Kč

Nabyvatel: Dr. Zdeňka Jedličková,

Dřevná 2, Praha 2,

r.č.: 255712/027

Podmínky privatizace: 0.

 

7. Výzkumný ústav pozemních staveb Praha - PP 50370

Movitý majetek

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

618 tis. Kč

Nabyvatel: Zkrácený název: VÚPS - Certi-

fikační společnost, s.r.o., Azalková 43, Praha 10,

IČO: 25052063

Podmínky privatizace:

Poznámka: Nezkrácený název nabyvatele "Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., Azalková 43, Praha 10".

 

8. Lékárenská služba Beroun - PP 50408

Lékárna 07 - Nemocnice s poliklinikou, Hořovice (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

433 tis. Kč

Nabyvatel: Mgr. Ivana Maxová,

Višňová 1239, Hořovice,

r.č.: 575529/0013

Podmínky privatizace: 0.

 

9. DIAMO TÚU Stráž pod Ralskem - PP 61709

Středisko dopravy - spodní část, Stráž pod Ralskem

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

29 063 tis. Kč

 

Nabyvatel: VETT, s.r.o.,

osada Jedličná 50, Polevsko,

IČO: 63144522

Podmínky privatizace:

Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlá-

dy ČR ze dne 22. 3. 1995 č. 178.

 

10. Výzkumný ústav výživy zvířat, Pohořelice - PP 63618

Areál výzkumu včetně areálu geostanice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

45 344 tis. Kč

Nabyvatel: Výzkumný ústav výživy zvířat,

s.r.o, Vídeňská 699, Pohořelice,

IČO: 64510000

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem

ČR.

b) Schvaluje se splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu

dle usnesení vlády ČR ze dne 22. 3. 1995 č. 178.

c) Závazek nového nabyvatele uzavřít smlouvu o spolupráci s Výzkumným ústavem výživy zvířat, příspěvkovou organizací. Tato smlouva je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí.

  

B.

S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků a majetkové účasti státu předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu  

1. Správa budov města Plzně - PP 26809

Ideální podíl 1/8 nemovitosti: Dům, Americká 74, včetně

stavební parcely č. 941, Plzeň

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

68 tis. Kč

Nabyvatel: Ing. Václav Švajcr,

Kaplířova 10, Plzeň,

r.č.: 211128/080

Kupní cena: 580 591 Kč

Ing. Vlastimil Bárta,

Škrétova 30, Plzeň,

r.č.: 370303/062

Kupní cena: 0 Kč

MUDr. Blanka Švajcrová,

Kaplířova 10, Plzeň,

r.č.: 235128/101

Kupní cena: 0 Kč

Dagmar Tupá,

Denisovo nábřeží 8, Plzeň,

r.č.: 416213/028

Kupní cena: 0 Kč

Ing. Jaroslav Švajcr,

Kropáčova 10, Praha 4,

r.č.: 291026/028

Kupní cena: 0 Kč

Jitka Růžičková,

Komenského 10, Ostrov nad Ohří,

r.č.: 356111/073

Kupní cena: 0 Kč

Věra Průchová,

Nepomucká 4, Plzeň,

r.č.: 415528/044

Kupní cena: 0 Kč

Svatava Nová,

Plzeňská 316, Zbůch,

r.č.: 385214/058

Kupní cena: 0 Kč

 

Václava Žáková,

Nábřeží 274, Velvary,

r.č.: 695102/0681

Kupní cena: 0 Kč

Podmínky privatizace:

Každý z uvedených nabyvatelů kupuje ideální 1/72 majetku.

 

 

 

2. Sdružení zdravotnických zařízení III, Brno

PP 28433, 28434

Stomatologická poliklinika, Janouškova 4, bez pozemku p.č.

453/2, Brno (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

3 551 tis. Kč

Nabyvatelé: 1. JANDENT, spol. s r.o.,

Janouškova 4, Brno,

IČO: 47905051

PP: 28434

Kupní cena: 5 000 243 Kč

2. MUDr. František Adam,

Dlouhé Hony 2, Brno,

r.č.: 350525/403

PP: 28433

Kupní cena: 4 000 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí u nemovitého majetku podmínky privatiza-

ce zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení

vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za

účetní hodnotu ke dni prodeje.

 

3. Sdružení zdravotnických zařízení III, Brno - PP 28437

Bývalé jesle, Babická 5, Brno (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

420 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. František Racek,

Babičkova 11, Brno,

r.č.: 491212/218

PP: 28437

Kupní cena: 420 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí u nemovitého majetku podmínky privatiza-

ce zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení

vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

 

 4. Sdružení zdravotnických zařízení III, Brno

PP 28445, 28446, 28450

Jesle, Helfertova 17, Brno (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

761 tis. Kč

Nabyvatelé: 1. MEDIJURI, spol. s r.o.,

Bezručova 20, Brno,

IČO: 46974920

PP: 28445

Kupní cena: 2 501 000 Kč

2. MUDr. Ivo Sládek,

Nezamyslova 3, Brno,

r.č.: 610112/1477

PP: 28446

Kupní cena: 1 713 000 Kč

3. MUDr. Beatrix Křížová,

Borodinova 6, Brno,

r.č.: 495212/322

PP: 28450

Kupní cena: 1 011 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí u nemovitého majetku podmínky privatiza-

ce zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení

vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za

účetní hodnotu ke dni prodeje.

 

5. Sdružení zdravotnických zařízení III, Brno

PP 28452, 28453

Bývalé jesle, Jugoslávská 13, Brno (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

849 tis. Kč

Nabyvatelé: 1. MUDr. František Racek,

Babičkova 11, Brno,

r.č.: 491212/218

PP: 28452

Kupní cena: 3 751 000 Kč

2. "MEPHATE, společnost s ručením

omezeným", Jugoslávská 13, Brno,

IČO: 00000000

PP: 28453

Kupní cena: 1 123 223 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí u nemovitého majetku podmínky privatiza-

ce zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení

vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

 

6. Nemocnice Český Krumlov - PP 30332

OZS Vyšší Brod (movitý a nemovitý majetek), LS Rožmberk nad

Vltavou (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

1 000 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Marta Novotná,

Na vyhlídce 377, Vyšší Brod,

r.č.: 545414/2859

PP: 30332

Kupní cena: 1 000 002 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí u nemovitého majetku podmínky privatiza-

ce zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení

vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za

účetní hodnotu ke dni prodeje.

 

7. Kancelářské stroje Praha - PP 50333

Rekreační středisko Ropička včetně pozemků, k.ú. Morávka

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

26 tis. Kč

 

 

Nabyvatel: Tomáš Ryba,

Starobrněnská 7, Brno,

r.č.: 470616/409

Kupní cena: 1 250 000 Kč

Podmínky privatizace: 0.

 

8. POLDI - SPOJENÉ OCELÁRNY, Kladno - PP 50369

a) Ideální 1/2 domu čp. 884 a ideální 1/2 pozemků p.č. 1706 a

p.č. 265/3, k.ú. Dubí

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

23 tis. Kč

Nabyvatel: KABLO Kladno, a.s.,

Průmyslová třída, Kladno,

IČO: 46356720

Kupní cena: 141 000 Kč

Podmínky privatizace: 0.

b) Provoz Výroba držákových nožů a provoz Beneda - nemovitost

čp. 1572 včetně pozemků v k.ú. Dubí a k.ú. Kladno

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

626 tis. Kč

 

Nabyvatel: Strojírny Poldi, spol. s r.o.,

Dubská 243, Kladno-Dubí,

IČO: 46358404

Kupní cena: 843 000 Kč

Podmínky privatizace: 0.

 

9. Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha 6 - PP 63615

Rekreační objekt Chřešťovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:

133 tis. Kč

Nabyvatel: Zkrácený název: ZO OS pracov.

zeměd. a výživy při VÚZT, K šancím 50, Praha 6-Řepy,

IČO: 41190904

Kupní cena: 214 704 Kč

Podmínky privatizace:

Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

Poznámka: Nezkrácený název nabyvatele "Základní organizace

odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy

Čech a Moravy při Výzkumném ústavu zemědělské

techniky, K Šancím 50, Praha 6 - Řepy".

 

  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 1997 č. 102

 k návrhu na získání finančních prostředků prodejem přebytečných částí majetku státu v právu hospodaření zdravotnických organizací zřizovaných státem a státních podniků, jejichž zakladatelem je ministerstvo zdravotnictví

              V l á d a

              I.  s o u h l a s í   se záměrem získání finančních prostředků prodejem přebytečných částí majetku v právu hospodaření zdravotnických organizací zřizovaných státem a státních podniků, jejichž zakladatelem je ministerstvo zdravotnictví;

             II.  u k l á d á  

                  1. ministru zdravotnictví, přednostům okresních úřadů, primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně a primátorovi hlavního města Prahy zpracovat návrhy na udělení výjimky podle § 45, odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, k prodeji konkrétních přebytečných částí majetku ve smyslu bodu I tohoto usnesení,

                2. ministru zdravotnictví předložit vládě návrhy na udělení výjimky podle § 45, odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve  znění  pozdějších  předpisů, zpracované ve smyslu bodu II/1 tohoto usnesení.

 

Provedou: ministr zdravotnictví, přednostové okresních úřadů, primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně, primátor hlavního města Prahy

                                                                                               Místopředseda vlády

                                                         doc. Ing. Josef   Z i e l e n i e c , CSc., v. r.

 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. prosince 1997 č. 804

 ke zprávě o plnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky týkající se zdravotnické problematiky

              V l á d a

              I.  b e r e   n a   v ě d o m í  zprávu o plnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky týkající se zdravotnické problematiky obsaženou v části III předloženého materiálu;

             II.  u k l á d á   ministru zdravotnictví předložit zprávu uvedenou v bodě I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 Provede: ministr zdravotnictví

                                                                        Předseda vlády

                                                        prof. Ing. Václav   K l a u s , CSc., v. r.

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 1998 č. 788 o pozastavení privatizace zdravotnických zařízení

               V l á d a

              I.  b e r e   n a   v ě d o m í   informace uvedené ve zprávě obsažené v části II předloženého materiálu;

             II.  p o z a s t a v u j e   od 1. prosince 1998 do 30. dubna 1999 privatizaci zdravotnických zařízení, u nichž dosud nedošlo k uzavření smlouvy o prodeji mezi Fondem národního majetku České republiky a vybraným nabyvatelem;

            III.  u k l á d á

                  1. ministru financí a předsedovi prezidia Fondu národního majetku České republiky

                      a) zabezpečit realizaci bodu II tohoto usnesení,

                      b) předat do 31. prosince 1998 ministru zdravotnictví seznam majetku a jeho vymezení veškerých zdravotnických zařízení, u kterých nebyla privatizace dokončena, včetně smlouvy o prodeji mezi Fondem národního majetku České republiky a nabyvatelem,

                  2. ministru zdravotnictví zpracovat a vládě do 30. dubna 1999 předložit      návrh dalšího postupu privatizace zdravotnických zařízení.

  Provedou: ministr financí a předseda, prezidia Fondu národního majetku České republiky, ministr zdravotnictví

                                                                                     Předseda vlády

                                                                          Ing. Miloš   Z e m a n , v. r.

                                                           zpět