USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. dubna 1999 č. 411  
o dalším postupu privatizace zdravotnických zařízení

             V l á d a

             I.  b e r e   n a   v ě d o m í   informace obsažené v části III (Další postup a podmínky privatizace zdravotnických zařízení) předloženého materiálu;

           II.  s c h v a l u j e

                 1. další zásady privatizace zdravotnických zařízení, a to, že:

                     a) majetek lze prodat minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem soudního znalce s tím, že tato zásada neplatí pro prodej souboru movitého majetku, jehož účetní hodnota nepřesahuje 200 tis. Kč,

                     b) majetek zdravotnických zařízení nebo jejich částí, který již není využíván ke zdravotnickým účelům a nemá o něj zájem žádný ústřední orgán státní správy lze prodat pouze formou veřejné soutěže, případně veřejné dražby,

                     c) jiná forma privatizace než bezúplatný převod ambulantních zdravotnických zařízení na obec může být realizována pouze v případech, kdy zdravotnické zařízení má nejvýše 2 ordinace nebo tehdy, odmítne-li bezúplatný převod zastupitelstvo obce,

                     d) pro bezúplatný převod majetku na obec se stanoví následující podmínky:

                          da) následný prodej privatizovaného majetku i všechny další způsoby převodu majetku (například darování, vklad movitých i nemovitých věcí či celého zdravotnického zařízení nebo jeho části do majetku obchodní společnosti) lze realizovat po předchozím souhlasu vlády s tím, že návrh obce předkládá se svým stanoviskem příslušný krajský orgán státní správy pro zdravotnictví a není-li tento orgán zřízen, Ministerstvo zdravotnictví,

                           db) k případnému pronájmu privatizovaného majetku zdravotnického zařízení nebo jeho části, popřípadě k jeho využití k jiným účelům než pro zajištění zdravotní péče, může dojít jen s předchozím souhlasem příslušného krajského orgánu státní správy pro zdravotnictví a není-li tento orgán zřízen, se souhlasem Ministerstva zdravotnictví,

                      e) nabyvatel zdravotnického zařízení je povinen je provozovat v rozsahu stanoveném rozhodnutím ministra zdravotnictví o kategorii po dobu nejméně 25 let, (dále jen 5Zásady"),

                  2. vyjmutí z privatizace zdravotnických zařízení, případně jejich částí, jak je uvedeno v části IV předloženého materiálu;

            III.  z r u š u j e   všechna dosud nerealizovaná rozhodnutí o privatizaci zdravot-nických zařízení a řízení, která těmto rozhodnutím předcházela;

           IV.  m ě n í   usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 212, o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady         č. 171/1991 Sb., ve znění usnesení vlády ze 17. prosince 1997 č. 810, tak, že v příloze č. 4 tohoto usnesení - Zásady postupu při dokončování privatizace podle zákona         č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

                  1. se v části C Rozhodnutí o privatizaci bodu 16 písm. a) slova 5po dobu     10 let" nahrazují slovy 5po dobu 25 let",

                   2. se v části C Rozhodnutí o privatizaci za bod 16 vkládá bod 16a v tomto znění:

                      5a) pro další privatizaci zdravotnických zařízení platí zásady schválené      v bodě II/1a až d usnesení vlády z 28. dubna 1999 č. 411, o dalším postupu privatizace zdravotnických zařízení,

                       b) Fond národního majetku České republiky je povinen ve smlouvě        o bezúplatném převodu majetku na nabyvatele (obec) zakotvit podmínky uvedené        v bodě II/1d usnesení vlády z 28. dubna 1999 č. 411, o dalším postupu privatizace zdravotnických zařízení.";

            V.  u k l á d á

                  1. ministru financí

                      a) postupovat podle Zásad,

                      b) zabezpečit realizaci bodu II/2 a III tohoto usnesení,

                      c) informovat zřizovatele dotčených zdravotnických zařízení a předkladatele privatizačních projektů o opatřeních uvedených v bodě II/2 a III tohoto usnesení,

                  2. ministru zdravotnictví

                      a) zajistit realizaci Zásad v činnosti resortu zdravotnictví,

                      b) v návaznosti na bod II/1c tohoto usnesení zajistit podklady o současném využití privatizovaných zdravotnických zařízení, případně jejich částí,

                      c) informovat vládu o účinnosti Zásad z hlediska zajištění práva na zdravotní péči.

 Provedou: ministři financí, zdravotnictví 

Na vědomí: přednostové okresních úřadů a primátoři měst České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov

Předseda vlády                                               Ing. Miloš   Z e m a n , v. r.

                                                                        zpět